Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (zoals gedefinieerd in artikel 15) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals gedefinieerd in artikel 15). Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van de Dienst. Indien je enig gebruik maakt van de Dienst of het hokje "Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" tijdens het aanmelden (als Aanbieder) aanvinkt, aanvaard je gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en word je aangemerkt als Gebruiker (zoals gedefinieerd in artikel 15) respectievelijk als Aanbieder (zoals gedefinieerd in artikel 15). In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds met hoofdletters geschreven, de betekenis zoals bepaald in artikel 15, ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt.

Artikel 1 - Dienst
 • 1.1 Dagtrip Doen brengt vraag en aanbod van activiteiten via de Dienst bij elkaar. Gebruiker of Aanbieder accepteert dat Dagtrip Doen op geen enkele wijze betrokken is bij de informatie en activiteiten die Gebruikers en Aanbieders via de Dienst toegankelijk maken respectievelijk verrichten. Dagtrip Doen is nooit partij bij een overeenkomst die de Gebruikers en Aanbieders onderling of met derden aangaan.
 • 1.2 Dagtrip Doen houdt geen toezicht op de rechtmatigheid van de aangeboden activiteiten en/of de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van Gebruikers en Aanbieders.
 • 1.3 Op activiteiten die via de Dienst worden aangeboden kunnen de gebruiksvoorwaarden van de betreffende partij van toepassing zijn. Dagtrip Doen heeft geen zeggenschap over de toepassing of inhoud daarvan en is daar niet verantwoordelijk voor.
 • 1.4 Eventuele geschillen tussen Gebruikers en Aanbieders onderling of met derden, dienen de betreffende partijen zelf op te lossen. Dagtrip Doen is daar geen partij bij.
 • 1.5 De Gebruiker of Aanbieder aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Gebruiker of Aanbieder die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik. Dagtrip Doen garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn, noch dat de Dienst foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van virussen, fouten, gebreken of storingen in de internetverbinding.
 • 1.6 Gebruiker of Aanbieder is verantwoordelijk voor het selecteren van en gebruik maken van apparatuur ten behoeve van de Dienst, zoals een computer en internetverbinding die voldoen aan de functionele en technische vereisten voor gebruik van de Dienst. De kosten hiervan komen voor eigen rekening van Gebruiker of Aanbieder. Het gebruik van de Dienst, alsmede het gebruik van elektronische communicatiemiddelen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst, is voor rekening en risico van de Gebruiker of Aanbieder. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van enige gegevens wordt te allen tijde gedragen door de Gebruiker of Aanbieder.

Artikel 2 - Aanmelden voor de Dienst als Aanbieder
 • 2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst als Aanbieder, dient Aanbieder een Account aan te maken.
 • 2.2 De Aanbieder garandeert dat de (Persoons)gegevens die hij heeft ingevuld bij het aanmaken van zijn/haar Account te allen tijde compleet, waarheidsgetrouw en actueel zijn. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander of een andere organisatie aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Tijdens de registratie van het Account moet de Aanbieder een e-mailadres en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Account. Dit e-mailadres en wachtwoord vormen tevens de Inloggegevens tot de Dienst.
 • 2.3 De Inloggegevens zijn persoonlijk. De Aanbieder moet deze Inloggegevens strikt vertrouwelijk houden en deze Inloggegevens met bekwame zorg gebruiken. Gebruik van de Inloggegevens is volledig voor risico en verantwoordelijkheid van Aanbieder. Aanbieder vrijwaart Dagtrip Doen tegen iedere claim, procedure, verlies of schade gebaseerd op ieder gebruik, misbruik of onbevoegd gebruik van de Inloggegevens. Zodra Aanbieder weet, of redenen heeft om te veronderstellen, dat Inloggegevens in de handen zijn gevallen van (een) onbevoegd persoon(en), dient Aanbieder Dagtrip Doen daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd de verplichting van Aanbieder om zelf direct effectieve maatregelen te nemen.
 • 2.4 Dagtrip Doen behoudt zich het recht voor de registratie- en inlogprocedure en/of de Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 3 - Gebruik van de Dienst
 • 3.1 Het gebruik van de dienst door Gebruiker of Aanbieder is en blijft gratis.
 • 3.2 In beginsel kan iedereen als Gebruiker of Aanbieder gebruik maken van Dagtrip Doen. Indien de Gebruiker of Aanbieder jonger dan 16 jaar is, heeft hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig (zijn/haar voogd of (één van) zijn/haar ouders). De Gebruiker of Aanbieder staat er voor in dat hij/zij inderdaad 16 jaar of ouder is of dat hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het gebruik van de Dienst.
 • 3.3 De Gebruiker of Aanbieder vrijwaart Dagtrip Doen tegen iedere aanspraak van andere Gebruikers of Aanbieders en/of andere derden, welke verband houdt met niet complete, niet waarheidsgetrouwe en/of niet actueel zijnde (Persoons)gegevens.
 • 3.4 Elk gebruik van de Dienst en de Website komt voor risico, rekening en verantwoordelijkheid van de Gebruiker of Aanbieder.
 • 3.5 Door gebruik te maken van de Dienst garandeert de Gebruiker of Aanbieder dat:
  • 3.5.1. Hij/zij bevoegd is gebruik te maken van de Dienst, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden;
  • 3.5.2. De gegevens die de Gebruiker of Aanbieder ter beschikking stelt:
   • Geen negatieve effecten kunnen hebben op de eer en goede naam van Dagtrip Doen, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders.
   • Niet pornografisch of erotisch van aard is.
   • Niet vragen naar persoonlijke gegevens van minderjarigen.
   • Niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden.
   • Geen inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en privacyrechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of Dagtrip Doen.
  • 3.5.3. Hij/zij geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software zal gebruiken, die schade kunnen toebrengen aan de Dienst, de Dienst ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen.
  • 3.5.4. Hij/zij geen handelingen zal verrichten die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst belemmeren.
  • 3.5.5. Hij/zij geen applicaties zal gebruiken die de Dienst monitoren, manipuleren en/of (delen van) de Dienst kopiëren.
 • 3.6 Dagtrip Doen heeft geen bemoeienis met en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van Content en andere informatie die via de Dienst of de Website wordt verstrekt dan wel voor enige andere informatie die via de Dienst of de Website door derden wordt verstrekt. Dagtrip Doen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van omstandigheden die buiten haar dienstverlening vallen. Dagtrip Doen is geen partij bij, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit, enige overeenkomsten tussen Gebruikers en/of Aanbieders onderling of tussen Gebruiker of Aanbieder en derden.
 • 3.7 Indien Gebruiker of Aanbieder meent dat hij/zij schade heeft geleden, kan hij/zij het gebruik van de Dienst staken onverminderd het bepaalde in artikel 11.

Artikel 4 - Content
 • 4.1 De door Gebruiker of Aanbieder geplaatste Content dient te voldoen aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, meer in het bijzonder artikel 3.5.
 • 4.2 Gebruiker of Aanbieder garandeert dat de inhoud en omschrijving van de Content compleet, waarheidsgetrouw en actueel is. Indien de Gebruiker of Aanbieder op de hoogte raakt van enige niet complete, onjuiste of niet actuele gegevens, stelt zij Dagtrip Doen daarvan onverwijld op de hoogte. Dit laat onverlet de verplichtingen van Gebruiker of Aanbieder zelf om de nodige (voorzorgs)maatregelen te treffen, zoals het attenderen van (andere) Gebruiker(s) of Aanbieder(s).
 • 4.3 Dagtrip Doen behoudt zich het recht voor om het verlenen van de Dienst aan Gebruiker of Aanbieder op te schorten en/of om Gebruiker of Aanbieder van de Dienst af te sluiten, in het geval dat Gebruiker of Aanbieder niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet, meer in het bijzonder de verplichtingen zoals genoemd in artikel 3.5.
 • 4.4 De Gebruiker of Aanbieder vrijwaart Dagtrip Doen tegen iedere aanspraak van derden, welke verband houdt met niet complete, niet waarheidsgetrouwe en/of niet actueel zijnde (Persoons)gegevens, waaronder maar niet beperkt tot de situatie waarin de Gebruiker of Aanbieder foutieve gegevens heeft opgegeven.

Artikel 5 - Databank
 • 5.1 De verzameling van Content door middel van de Dienst dient te worden gezien als een databank in de betekenis van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken en de Databankenwet. Dagtrip Doen is de producent van deze databank en in die hoedanigheid heeft/hebben zij het exclusieve recht om toestemming te geven voor het gebruik van gegevens uit deze databank. De Gebruiker of Aanbieder mag uitsluitend gegevens gebruiken uit de databank voor zover gebruik is toegestaan volgens deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker of Aanbieder mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dagtrip Doen geen aanzienlijk deel van de gegevens van de databank ophalen en hergebruiken en/of niet-aanzienlijke delen van de gegevens van de databank ophalen en herhaaldelijk en systematisch gebruiken.

Artikel 6 - Intellectuele Eigendomsrechten
 • 6.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, software, audiovisueel materiaal en overige materialen daarvan berusten bij Dagtrip Doen en/of haar licentiegevers.
 • 6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Dagtrip Doen de Gebruiker of Aanbieder een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub-)licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken.
 • 6.3 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Dienst, de Website en/of andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Dagtrip Doen of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • 6.4 Het is de Gebruiker of Aanbieder niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 • 6.5 Dagtrip Doen zal nooit gehouden zijn om aan Gebruiker of Aanbieder (een fysieke drager met) de Website in broncode of andere bij ontwikkeling van de Website gebruikte programmatuur (al dan niet in broncode vorm) of voorbereidend materiaal te verstrekken.
 • 6.6 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan de Gebruiker of Aanbieder over te dragen. Het gebruik dat de Gebruiker of Aanbieder mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven. De Gebruiker of Aanbieder zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Dagtrip Doen, haar licentiegevers, andere Gebruikers en/of Aanbieders en/of derden, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords zoektermen (keywords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop Dagtrip Doen, haar licentiegevers, andere Gebruikers en/of Aanbieders en/of derden Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden. Gebruiker of Aanbieder erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, software, audiovisueel materiaal en/of overige materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.
 • 6.7 Gebruiker of Aanbieder behoudt de rechten op de Content die hij/zij ter beschikking stelt via de Dienst. Gebruiker of Aanbieder verleent Dagtrip Doen door de ter beschikking stelling van Content een onbeperkte, onbezwaarde, royaltyvrije, overdraagbare, sub-licentieerbare, eeuwigdurende licentie op het gebruik van de Content ten behoeve van het verlenen van de Dienst. Gebruiker of Aanbieder garandeert dat rechten van derden zich niet verzetten tegen beschikbaarstelling van Content via de Dienst ten behoeve van het verlenen van de Dienst. Gebruiker of Aanbieder vrijwaart Dagtrip Doen tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen inbreuk maakt op enig recht van die derde, waaronder begrepen Intellectuele Eigendomsrechten.

Artikel 7 - Privacy Beleid
 • 7.1 De Gebruiker of Aanbieder zal gedurende het gebruik van de Dienst, (Persoons)gegevens verstrekken aan Dagtrip Doen. Deze (Persoons)gegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Beleid van Dagtrip Doen en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 - Melding
 • 8.1 Dagtrip Doen heeft, teneinde inbreuken op de rechten van derden zo spoedig mogelijk te beëindigen, een procedure ontwikkeld door middel waarvan de aanwezigheid op de Website of via de Dienst of de toegankelijkheid via de Website en/of de Dienst van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan Dagtrip Doen kan worden gemeld, namelijk via het contact formulier.
 • 8.2 Dagtrip Doen is niet aansprakelijk jegens Gebruiker of Aanbieder voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website of de Dienst door Gebruiker en/of Aanbieder en/of derden. Dagtrip Doen is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een Melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.
 • 8.3 Dagtrip Doen behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de Melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Dagtrip Doen bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.
 • 8.4 Dagtrip Doen zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen de Gebruiker of Aanbieder en enige derde die een Melding doet.
 • 8.5 Indien de Gebruiker of Aanbieder een Melding doet, vrijwaart hij/zij Dagtrip Doen voor iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Dagtrip Doen lijdt, nog zal (kunnen) lijden of die Dagtrip Doen dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.
 • 8.6 Dagtrip Doen respecteert en beschermt de privacy van derden die Meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een Melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en haar Privacy Beleid worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de Melding.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • 9.1 De aansprakelijkheid van Dagtrip Doen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Aanbieder en Dagtrip Doen, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.
 • 9.2 De aansprakelijkheid van Dagtrip Doen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Gebruiker en Dagtrip Doen, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal EUR 100,- per gebeurtenis (waarbij een aaneenschakeling van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis) en maximaal EUR 200,- in totaal. Onder directe schade wordt verstaan alle schade bestaande uit:
  • Schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken ("zaakschade").
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is.
  • Redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals hier bedoeld.
 • 9.3 De aansprakelijkheid van Dagtrip Doen voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, zoals bedoeld in artikel 9.2. Daaronder wordt in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens, schade door materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Gebruiker aan Dagtrip Doen voorgeschreven toeleveranciers.
 • 9.4 De in de voorgaande leden bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dagtrip Doen of haar bedrijfsleiding.
 • 9.5 Tenzij nakoming door Dagtrip Doen blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Dagtrip Doen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Gebruiker of Aanbieder Dagtrip Doen onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming wordt gegeven, en Dagtrip Doen een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming stelt, en Dagtrip Doen ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 • 9.6 Iedere vordering tot schadevergoeding door Gebruiker of Aanbieder tegen Dagtrip Doen vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, mits Gebruiker of Aanbieder Dagtrip Doen spoedig van de schade op de hoogte heeft gesteld.
 • 9.7 Gebruiker of Aanbieder vrijwaart Dagtrip Doen tegen alle schade die Dagtrip Doen mocht lijden als gevolg van gebruik van de Dienst door andere Gebruikers en/of Aanbieders, en/of door het niet nakomen van zijn/haar verplichtingen onder de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schending van artikel 3.5, meer in het bijzonder door inbreuk te maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Dagtrip Doen en/of derden, of door verspreiding van pornografisch of erotische gegevens.
 • 9.8 Het bepaalde in dit artikel 9, alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Dagtrip Doen zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 10 - Beëindiging
 • 10.1 Gebruiker of Aanbieder heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen. Aanbieder kan op ieder moment zijn/haar Account beëindigen.
 • 10.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Dagtrip Doen ten dienste staan, is Dagtrip Doen te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker of Aanbieder in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het Account van de Aanbieder tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te beëindigen of te weigeren om de Dienst aan de Gebruiker of Aanbieder te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien Gebruiker of Aanbieder handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden. Dagtrip Doen zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens de Gebruiker.

Artikel 11 - Inschakeling van derden
 • 11.1 Dagtrip Doen mag rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden.
 • 11.2 Gebruiker of Aanbieder is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst tussen Gebruiker of Aanbieder en Dagtrip Doen aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

Artikel 12 - Contact
 • 12.1 Dagtrip Doen kan worden gecontacteerd via de contact formulier.

Artikel 13 - Toepasselijk recht
 • 13.1 De overeenkomst tussen Gebruiker of Aanbieder en Dagtrip Doen, het gebruik van de Dienst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 • 13.2 Alle geschillen, welke tussen Dagtrip Doen en Gebruiker of Aanbieder mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 14 - Overig
 • 14.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Dagtrip Doen diensten van welke aard dan ook aan Gebruiker of Aanbieder levert, waaronder mede begrepen ieder gebruik van en toegang tot de Website en/of de Dienst door de Gebruiker of Aanbieder, tenzij tussen Gebruiker of Aanbieder en Dagtrip Doen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 14.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker of Aanbieder worden door Dagtrip Doen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 14.3 Indien bepalingen uit de Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met bepalingen uit een overeenkomst tussen Gebruiker of Aanbieder en Dagtrip Doen, dan prevaleren de bepalingen uit die overeenkomst.
 • 14.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Gebruiker of Aanbieder en Dagtrip Doen zijn overeengekomen, onverlet het recht van Dagtrip Doen om te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 14.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In dat geval zullen Dagtrip Doen en Gebruiker of Aanbieder in overleg treden met als doel de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 • 14.6 De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder aandacht van de Gebruiker of Aanbieder gebracht. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van de Gebruiker of Aanbieder op significante wijze beïnvloedt, zal Dagtrip Doen de Gebruiker of Aanbieder hiervan door middel van een e-mail aan de Gebruiker of Aanbieder op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de homepage van de Website.
 • 14.7 Indien de Gebruiker of Aanbieder het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker of Aanbieder daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker of Aanbieder niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en als Aanbieder, zijn/haar Account te verwijderen. Dagtrip Doen raadt de Gebruiker of Aanbieder dan ook aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 • 14.8 Onverminderd eventueel voor Dagtrip Doen bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen Gebruiker of Aanbieder en Dagtrip Doen voor het gebruik van de Website en de Dienst te bewaren, is Dagtrip Doen niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Gebruiker of Aanbieder toegankelijk te houden.

Artikel 15 - Definities
 • 15.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds met hoofdletters geschreven, de volgende betekenis, ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt:
  • Aanbieder: de aanbieder van de activiteiten die daarvoor een activiteit op de Dienst heeft aangemaakt.
  • Account: de persoonlijke sectie gecreëerd door de Aanbieder wanneer hij/zij zich aanmeldt voor de Dienst, welke sectie door hem/haar wordt beheerd, en waarop hij/zij zijn/haar (Persoons)gegevens heeft ingevoerd.
  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dagtrip Doen.
  • Content: alle content die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de content die Aanbieders ter beschikking stellen, zoals aangeboden activiteiten; en de content die Gebruikers ter beschikking stellen, zoals beoordelingen van activiteiten.
  • Dienst: de dienst van Dagtrip Doen, bestaande uit het via de Website aanbieden van een platform om activiteiten op één plek aan te bieden en te doorzoeken.
  • Gebruiker: de consument die gebruik maakt van de Dienst.
  • Inloggegevens: het e-mailadres en het wachtwoord waarmee de Aanbieder kan inloggen op zijn/haar Account.
  • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede domeinnamen en daarmee verwante rechten.
  • Melding: vermeend onrechtmatige of strafbare Content kan worden gerapporteerd aan Dagtrip Doen via deze link.
  • Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.
  • Privacy Beleid: het beleid van Dagtrip Doen ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens verkregen via de Dienst is via deze link beschikbaar.
Historie
 • Nog geen pagina bezocht
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de beste dagje uit kortingen.
*
*
Advertentie